kurs bhp, szkolenie bhp, szkolenia bhp, wstępne szkolenia bhp

31 Październik 2013

Kurs bhp czy odrębne szkolenie p.poż. dla wyznaczonych pracowników ?

Autor: JAN SKOCZYLAS. Kategorie: biznes, edukacja, kursy , interesy; szkolenia kursy bhp .

779017_11538772Dzisiaj kilka słów prawdy na temat zasad kształcenia zawodowego w tak zwanym popularnym trybie on-line lub inaczej e-learningu. Mamy w tym zakresie zupełnie nowe ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dziennik Ustaw z 17 lutego 2012 r. poz. 186 (tekst jednolity) ZMIANY: – Dz. U. z 2012 r. Nr 200, poz. 1152.)
Musicie wiedzieć, że jakiekolwiek kwalifikacje, które mają znaczenie w procesach zawodowych , zdobywa się wyłącznie na podstawie tego rozporządzenia. Tak lubiane przez wszystkich „certyfikaty” nie istnieją w prawnym obiegu szkolnictwa zawodowego. Jedynie stosowne „zaświadczenie” wg wzoru z tego rozporządzenia , może potwierdzać nabycie wiedzy i umiejętności , mających wagę formalną w obiegu prawnym.
A teraz najważniejsze, te zaświadczenia są tak skonstruowane w swojej treści, że zdecydowana większość działających firm i firemek w sferze szkoleń bhp, w zasadzie nie może się nimi posługiwać, jeżeli jednocześnie nie są podmiotami działającymi w systemie oświatowym, nie mają statutu, zasad prawnych funkcjonowania, nie są zarejestrowane w Systemie Informacji Oświatowej, oraz nie zatrudniają faktycznie kadry wyspecjalizowanej ze stosownymi uprawnieniami zawodowymi do kształcenia innych. W poprzednim wydaniu odsłony wcześniejszego przepisu z roku 2006, uchylonego tym nowym, nie było takiego rygoru i wiele firm gospodarczych, bezpodstawnie posługiwało się zaświadczeniami MEN, chociaż nigdy nie były podmiotami w systemie oświaty.
Obecnie taka praktyka jest niemożliwa, jeżeli faktycznie dany podmiot gospodarczy nie działa jednocześnie w systemie oświaty.
To ważne , aby wiedzieć, że typowe szkolenia okresowe z dziedziny bhp, nadal mogą być realizowane przez podmioty, które się tym zajmują, oczywiście pod prawnymi warunkami.
Te wyłączenia dot. jedynie kształcenia wykładowców i instruktorów dziedziny bhp na kursach i instruktażach, doskonalenia w zakresie I-szej pomocy przedmedycznej , oraz szkoleń p. poż. pracowników wyznaczonych do działań w zakresie gaszenia pożarów i ewakuacji.
Już słyszę głosy oburzenia, że przecież te zagadnienia poruszane są na szkoleniach okresowych BHP , i z grupy pracowników tamże przeszkolonych można sobie wyznaczyć takie osoby. Niestety tak się składa, że zmiany do Kodeksu Pracy w tym zakresie jednoznacznie wspominają o wyznaczeniu i przeszkoleniu . Pomijam już okoliczność, że okresowe szkolenie bhp odbywa się czasami i jeden raz na 3 czy też 5 lat. W każdym zakładzie może dojść do zmian osobowych, lub też osoby wyznaczone utracą zaufanie pracowników ( wyznacza się ich bowiem po konsultacjach z przedstawicielami pracowników lub wszystkimi pracownikami) albo i, na skutek choroby staną się nieprzydatne. Mogą oczywiście i same oświadczyć pozostałym pracownikom, że utraciły cechy umożliwiające działania w tym obszarze i tym samym pracodawca nie może ich zmusić do takich czynności, jeżeli nie będą miały poparcie innych pracowników. Co wówczas robić jeżeli mamy nowych pracowników , często się zmieniających, zatrudnianych na umowy zlecenia , za każdym razem organizować szkolenia okresowe bhp. To cieszy oczywiście firmy szkoleniowe ale i tez kosztuje pracodawcę, który zleca takie szkolenia. Jest jeszcze jeden aspekt , o którym wszyscy zapominają. Wyznaczenie pracowników i ich przeszkolenie , jest obowiązkiem prawnym wynikającym z kodeksu pracy. Nie może go egzekwować Państwowa Straż Pożarna, która jednak sprawdza czy jakiejkolwiek szkolenia p.poż. się odbywają dla wszystkich pracowników i innych zatrudnianych na zlecenia czy dzieła ( PSP nie rozróżnia tutaj takich osób, wszyscy zatrudniani to pracownicy) , oraz czy w Instrukcjach Bezpieczeństwa Pożarowego są zapisy o osobach wyznaczonych do działań w zakresie gaszenia pożarów i ewakuacji. Poza tym dla ubezpieczycieli, brak wyznaczenia i przeszkolenia pracowników, jest jednoznaczne, zarzutem nie spełnienia wymogów zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego i z potencjalnym ubezpieczeniem , po pożarze , można się pożegnać.
Zapewniam Was, że ubezpieczyciel nie będzie się zastanawiał czy kurs bhp to to samo co szkolenie p.poż. wyznaczonych pracowników do działań w zakresie gaszenia pożaru i ewakuacji. Jak dojdzie do pożaru i nie uda się go stłumić w zarodku albo nie sprosta się zadaniom prawidłowej ewakuacji i zginą ludzie , będzie starał się skutecznie wyłączyć swoja odpowiedzialność ubezpieczeniową.
Podczas szkoleń BHP na temat pożarów w rutynowym programie, który w bardzo sporadycznym zakresie jest przez pracodawców zwiększany , na te zagadnienia przeznaczono jedną godzinę lekcyjną czyli 45 minut dla stanowisk robotniczych i niewiele mniej dla administracji biurowej i innych pracowników , których można w przeciwieństwie do robotników , szkolić w ramach samokształcenia. Ciekawe jak to w ramach samokształcenia można skutecznie w prostej prezentacji składającej się z kilku slajdów , nauczyć szkolnego posługiwania się gaśnicą , zorganizowania i przeprowadzenia ewakuacji, zapoznania się z technikami gaszenia pożarów, ich kwalifikacją, zagrożeniami towarzyszącymi, zasadami prawidłowego posługiwania się treściami Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego i wieloma innymi zagadnieniami , na które w dawnych czasach , jak szkolenia p.poż., były obowiązkowe bo całe mienie było społeczne a nie prywatne, poświęcano nie mniej niż 5 godzin.
Kurs organizowany przez podmioty oświatowe , musi być zgodny z rozporządzeniem , a poniżej przytaczam , kilka jego postanowień. Resztę dopowiedzcie sobie sami – czy szkolenie bhp załatwia szkolenie osób wyznaczonych ?? . Jest jeszcze jedna ważna sprawa. Jakiekolwiek doskonalenia w sferze pracowniczej muszą odbywać się w oparciu o przepisy Kodeksu Pracy oraz MEN, do których się one odwołują . Zatem papierki pt. „certyfikat” korowe i twarde – nie stanowią żadnej wartości, jeżeli były wydane przez osobę fizyczną ( może i nawet z kwalifikacjami czynnego strażaka lub w stanie spoczynku), albo tzw. firmę szkoleniowa albo jakieś stowarzyszenie ( zarabiające na swojej nazwie ). Tylko podmioty systemu oświatowego mogą wydawać wiążące zaświadczenia o kwalifikacjach zawodowych do czynności celowych.
Warto zapoznać się z przepisami Kodeksu Pracy a szczególnie tymi: Art. 102. Kwalifikacje zawodowe pracowników wymagane do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku mogą być ustalane w przepisach prawa pracy przewidzianych w art. 77’1′- 77’3′, w zakresie nie uregulowanym w przepisach szczególnych.
Art. 103 1. § 1. Przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą.
A tutaj zapisy z rozporządzenia MEN.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: placówce – należy przez to rozumieć placówkę kształcenia ustawicznego i placówkę kształcenia praktycznego, o których mowa w art. 2 pkt 3a ustawy (oświatowej );
Kształcenie ustawiczne prowadzi się w następujących formach pozaszkolnych:
1) kwalifikacyjny kurs zawodowy;
2) kurs umiejętności zawodowych;
3) kurs kompetencji ogólnych;
4) turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
5) kurs, inny niż wymienione w pkt 1-3, umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
Kurs, o którym mowa w pkt 5), może być prowadzony przez placówkę lub ośrodek.
Osoba, która ukończyła kurs, o którym mowa w pkt 5), otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu tego kursu. Wzór zaświadczenia określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
Podmioty prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, zapewniają:
-odpowiednie pomieszczenia wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizację kształcenia;
-bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki;
-warunki organizacyjne i techniczne umożliwiające udział w kształceniu osobom niepełnosprawnym;
nadzór służący podnoszeniu jakości prowadzonego kształcenia.
Podmioty prowadzące kursy, o których mowa w § 3 pkt 5, zapewniają kadrę dydaktyczną posiadającą kwalifikacje zawodowe odpowiednie do rodzaju prowadzonego kształcenia oraz spełniają wymagania określone wyżej
Częstotliwość zajęć na kursie, o którym mowa w § 3 pkt 5, określa podmiot prowadzący ten kurs. =
Podmioty prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zapewniają:
1) dostęp do oprogramowania, które umożliwia synchroniczną i asynchroniczną interakcję między słuchaczami lub uczestnikami a osobami prowadzącymi zajęcia;
2) materiały dydaktyczne przygotowane w formie dostosowanej do kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
3) bieżącą kontrolę postępów w nauce słuchaczy lub uczestników, weryfikację ich wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, w formie i terminach ustalonych przez podmiot prowadzący kształcenie;
4) bieżącą kontrolę aktywności osób prowadzących zajęcia.
8. Podmioty szkoleniowe, są obowiązane zorganizować szkolenie dla słuchaczy lub uczestników przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

9. Zaliczenie kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie może odbywać się z wykorzystaniem tych metod i technik.
10. Wymiar godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość określa podmiot prowadzący kształcenie ustawiczne z wykorzystaniem tych metod i technik.

Zostaw komentarz

Zaloguj się, by móc komentowaą.